SAZEBNÍK POPLATKŮ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ  
     
 

Rozhodce : JUDr.Dana Kůsová,

                   advokátka se sídlem v Plzni, Škroupova 2, PSČ 301 00

                   číslo seznamu ČAK 5029

 
     
  Hodnota sporu : Poplatek Kč:  
       
  do            100 000,00 Kč 5% z hodnoty sporu, nejméně však 3 000,00 Kč  
  do            250 000,00 Kč 6 % z hodnoty sporu  
  do            500 000,00 Kč 5,5 % z hodnoty sporu  
  do            750 000,00 Kč 5 % z hodnoty sporu  
  do         1 000 000,00 Kč 4 % z hodnoty sporu  
  do         5 000 000,00 Kč 3 % z hodnoty sporu  
  do       10 000 000,00 Kč 2 % z hodnoty sporu  
  do       50 000 000,00 Kč 1,5 % z hodnoty sporu  
  do     100 000 000,00 Kč 1 % z hodnoty sporu  
  nad    100 000 000,00 Kč 0,5 % z hodnoty sporu  
    přičemž se poplatek zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.  
  Pokud předmět řízení nelze ocenit  20 000,00 Kč  
       
  Pro žalobce navzájem ( protižalobce )  platí výše uvedené sazby.  
     
  V poplatku nejsou zahrnuty zvláštní náklady, zejména na znalecké posudky, dožádání úkonů u soudu ap. Tyto hradí strany zálohově v průběhu řízení. Sazby jsou uvedeny bez DPH.  
     
  Při zpětvzetí žaloby (protižaloby) nejpozději v pracovní den předcházející dni, na nějž bylo nařízeno první ústní jednání, se vrací 50% poplatku zaplaceného z hodnoty žaloby (protižaloby).  
     
  Poplatek je splatný do 10ti dnů po podání žaloby na účet rozhodce vedený u UniCredit Bank, a.s. pobočka Plzeň, č.účtu 75 787 100/2700.  
     
  Tento sazebník je platný od 1.1.2010