Rozhodčí řízení  
     
  Máte již svého právního zástupce? Jistě, ale máte svého rozhodce ? Musí být všechny  majetkové spory řešeny pouze zdlouhavě soudy nebo násilím, nebo existuje i jiná  alternativa ? Samozřejmě, že existuje.

Jedná se o rozhodčí řízení, jehož úpravu naleznete v zákonu 216/1994 sb.

Veškeré majetkové spory ( ať už vzniklé nebo které mohou v budoucnu vzniknout ) s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí  (tzv.exekuce) a sporů vyvolaných konkursem a vyrovnáním mohou být rozhodovány jedním nebo více rozhodci nebo stálým rozhodčím soudem. Jedná se zejména o spory finanční povahy, např. dluhy z půjček a úvěrů, pohledávky, vady, náhrady škody , směnky aj. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu, který je plnohodnotným exekučním titulem

 
     
  Výhody rozhodčího řízení: jednoinstační řízení  
 

 

                                          

                                          

                                         

rychlost -nejdéle trvající spor v naší kanceláři byl vyřízen do sedmi týdnů

 
neveřejnost
neformálnost
 
V roce 2013 byla JUDr. Dana Kůsová zapsána do sezamu rozhodců vedeného MS ČR pod č. 33, a je oprávněna rozhodovat spory ze spotřebitelských smluv. Kdo může být rozhodcem : zletilý a svéprávný občan ‚ČR nebo i cizinec
 
     
  Podmínky :  
  písemné ujednání stran  sporu buďto formou samostatné rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky ve smlouvě  
     
  Příklad rozhodčí smlouvy:  
  Smluvní strany níže podepsané se dohodly, že  případné spory vzniklé mezi nimi ze smlouvy č. … ze dne ……nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení rozhodcem JUDr. Danou Kůsovou. advokátkou se sídlem v Plzni, Škroupova 2, č.seznamu ČAK 5029.
Vzor: rozhodčí smlouva.doc
 
     
  Příklad rozhodčí doložky :  
  (uvést ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách)  
 

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z této smlouvy nebo  v souvislosti s ní, budou  rozhodovány v rozhodčím řízení rozhodcem JUDr. Danou Kůsovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Škroupova 2, č.seznamu ČAK 5029.

 
     
  Sjednáním rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky je z řešení sporů vyloučen soud. Žaloba se v tomto případě podává u jmenovaného rozhodce.  

                                           

SAZEBNÍK POPLATKŮ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ